Polska: PolskiChange

PROJEKT:  Opracowanie technologii tłoczenia słupka B ze stopów aluminium serii 7xxc

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE : 08.06.2016

NR UMOWYO DOFINASOWANIE: POIR.04.01.04-00-0088/15

Projekt realizowany w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój