Polska: PolskiChange

Prawa człowieka

Jako odpowiedzialna i zrównoważona firma, KIRCHHOFF Automotive respektuje prawa człowieka, zarówno podczas prowadzenia działalności operacyjnej, w całym naszym łańcuchu dostaw, jak i w społecznościach, w których działamy. Szacunek dla uznanych na arenie międzynarodowej praw człowieka, standardów dot. środowiska naturalnego oraz uczciwych warunków pracy jest integralną częścią naszej kultury organizacyjnej. Wszystkie nasze działania biznesowe prowadzimy zgodnie z Kodeksem Zachowań KIRCHHOFF Automotive oraz odpowiednimi politykami i procedurami wewnętrznymi. Od partnerów biznesowych w naszym łańcuchu dostaw wymagamy odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania.

Wszelkie nieuczciwe lub niezgodne z prawem praktyki są sprzeczne z Kodeksem Zachowań KIRCHHOFF Automotive.

Pracownicy KIRCHHOFF Automotive i osoby trzecie mogą zgłaszać za pośrednictwem dedykowanych do tego celu kanałów komunikacyjnych wszelkie nieprawidłowości lub naruszenia obowiązującego prawa i/lub Kodeksu Zachowań KIRCHHOFF Automotive, które miały miejsce w podmiotach KIRCHHOFF Automotive lub w naszym łańcuchu dostaw.

Policy Statement on Human Rights

Policy Statement on Human Rights

KIRCHHOFF Automotive Human Rights Officer

Roxana Hinzmann, Global Director HR

Phone: + 49 152 5252 7227
E-mail: compliance@kirchhoff-automotive.com