Polska: PolskiChange

Kodeks Zachowań

Przestrzegamy wszystkich obowiązujących nas przepisów prawa, regulacji i standardów etyki biznesu

W KIRCHHOFF Automotive jesteśmy zobowiązani do prowadzenia odpowiedzialnej i zrównoważonej działalności zarówno na wszystkich naszych rynkach lokalnych, jak i w ramach naszego łańcucha dostaw. Kodeks Zachowań KIRCHHOFF Automotive jest zbudowany na naszych Wartościach,  zawiera zobowiązania i zasady zaadresowane do wszystkich pracowników KIRCHHOFF Automotive, których należy przestrzegać w naszych codziennych czynnościach. Wszystko, co robimy, odzwierciedla przyjęte przez nas Wartości, dlatego zawsze jesteśmy zaufanym partnerem dla pracowników, klientów, dostawców i pozostałych interesariuszy.

Kodeks Zachowań KIRCHHOFF Automotive wyznacza minimalne standardy i jednocześnie stanowi fundament ram zarządzania w KIRCHHOFF Automotive. Zasady zawarte w naszym Kodeksie zostały rozwinięte w bardziej szczegółowych politykach i procedurach w obszarze etyki biznesu. Dokumenty te obowiązują w całej firmie KIRCHHOFF Automotive.

Mocno wierzymy, że nasza organizacyjna kultura uczciwości i przejrzystości, w której każdy czuje się upoważniony do otwartego adresowania kwestii dotyczących zgodności (Compliance) i omawiania ich z przełożonymi, a także z Delegatami ds. Zgodności, sprzyja tworzeniu silnej i opartej na wartościach firmy.

Nasz Kodeks Zachowań KIRCHHOFF Automotive jest dostępny dla naszych pracowników we wszystkich lokalnych językach firmowych.

Podmioty zewnętrzne i Kodeks Zachowań dla Dostawców (Code of Conduct for Suppliers)

KIRCHHOFF Automotive dąży do osiągnięcia wzajemnie korzystnych relacji z dostawcami, opartych na wspólnych wartościach i zachowaniach. Kodeks Zachowań dla Dostawców określa, jakich zachowań wymagamy od naszych partnerów biznesowych, takich jak dostawcy, producenci, konsultanci, niezależni kontrahenci, agenci lub inne podmioty zewnętrzne, które działają w interesie lub w imieniu KIRCHHOFF Automotive.

Wierzymy, że praca w oparciu o przyjęty Kodeks Zachowań pomaga poprawić nasze wyniki w obszarze zrównoważonego rozwoju poprzez ciągły rozwój dostawców oraz konsekwentne zarządzanie dostawcami i poddostawcami. Ustanowiliśmy również proces kontroli (due diligence) podmiotów zewnętrznych, aby lepiej poznać naszych partnerów biznesowych w całym łańcuchu dostaw. 

Zakaz korupcji

KIRCHHOFF Automotive nie toleruje żadnych form korupcji i dąży do stworzenia środowiska biznesowego wolnego od działań korupcyjnych. Przeciwdziałanie korupcji jest ważną częścią Kodeksu Zachowań KIRCHHOFF Automotive oraz naszego Kodeksu Zachowań dla Dostawców. Wdrożyliśmy Politykę antykorupcyjną KIRCHHOFF Automotive oraz instrukcję, które są dostępne we wszystkich lokalnych językach firmowych. Instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konkretnych sytuacji, z którymi mogą spotkać się nasi pracownicy. Szkolenia antykorupcyjne są dostępne dla naszych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem osób zajmujących stanowiska najbardziej eksponowane na ryzyko korupcji.

Compliance Officer regularnie przeprowadza analizę ryzyka zgodności w obszarze korupcji. Ponadto, ryzyko korupcji jest corocznie weryfikowane i oceniane w ramach Systemu Zarządzania Ryzykiem KIRCHHOFF Automotive, aby upewnić się, że zidentyfikowane scenariusze ryzyka i prewencyjne środki kontroli ryzyka są odpowiednie dla specyfiki naszej działalności. Wyniki analizy są raportowane do Komitetu ds. Zgodności (Compliance Committee), Komitetu ds. Ryzyka (Risk Committee) oraz Zarządu.

KIRCHHOFF Automotive chroni i wspiera wszystkich pracowników, którzy odmawiają wręczania lub przyjmowania łapówek lub angażowania się w praktyki korupcyjne.

Niezgodność z obowiązującymi przepisami

Nasi pracownicy, jak również osoby trzecie, mogą zgłaszać przypadki niezgodności z obowiązującym prawem, Wartościami KIRCHHOFF Automotive, Kodeksem Zachowań, powiązanymi politykami i/lub zasadami za pośrednictwem dedykowanych do tego celu kanałów komunikacyjnych. Zgłoszenie może dotyczyć naruszenia popełnionego przez pracownika KIRCHHOFF Automotive lub jakąkolwiek inną osobę trzecią w ramach naszego łańcucha dostaw.

Kodeks Zachowań

Code of Conduct for Suppliers

Anti-Corruption Policy

Strategia podatkowa 2022

Strategia podatkowa 2021

Strategia podatkowa 2020