Polska: PolskiChange

Kodeks Zachowań

Przestrzegamy przepisów prawa pracy i działamy w poszanowaniu praw człowieka

Uczciwe warunki pracy i wzajemny szacunek

Dyskryminacja, zastraszanie, brak szacunku nie są tolerowane w KIRCHHOFF Automotive. Nikt w KIRCHHOFF Automotive nie może być poszkodowany bądź wykluczony, ani też odnosić korzyści lub być faworyzowany ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, płeć, religię czy ideologię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Poszanowanie praw człowieka

W KIRCHHOFF Automotive zabronione jest korzystanie z pracy wykonywanej przez dzieci lub pracy świadczonej przymusowo. Pracownicy zatrudnieni przez firmę KIRCHHOFF Automotive oraz jej Dostawców muszą być w wieku gwarantującym spełnienie obowiązku szkolnego  w danym kraju oraz  umożliwiającym ich legalne zatrudnienie.

KIRCHHOFF Automotive przestrzega obowiązujących przepisów ustalających wysokość minimalnego wynagrodzenia, zasady „równego wynagrodzenia za taką samą pracę”, jak również stosuje odpowiednie przepisy prawa pracy regulujące wymiar czasu pracy i urlopu.

KIRCHHOFF Automotive respektuje wolność Pracowników do zrzeszania się i ich prawo do reprezentacji.

Od Pracowników oczekuje się, że w obszarach swoich odpowiedzialności będą szanowali prawa człowieka i wymagali takiegoż samego poszanowania dla tych praw od Dostawców i innych Partnerów Biznesowych naszej firmy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W KIRCHHOFF Automotive przestrzeganie przepisów o bezpieczeństwie pracy jest sprawą fundamentalną. Od wszystkich Pracowników wymagana jest znajomość i stosowanie się do odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa, a także zapewnienie by inni również ich przestrzegali.

Od Pracowników oczekuje się, aby stanowili przykład poprzez bezwzględne stosowanie się do przepisów i zasad bezpieczeństwa, zachowując ostrożność przed wypadkami i ryzykami ich wystąpienia oraz podejmując bezzwłoczne działania zapewniające natychmiastowe wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń.

Uczciwość jest podstawą naszych działań

Polityka antykorupcyjna

W KIRCHHOFF Automotive nie toleruje się żadnej formy korupcji czy przekupstwa. Oczekuje się, że Pracownicy i Dostawcy KIRCHHOFF Automotive, wypełniając swoje obowiązki, nie będą wywierać niedozwolonego wpływu na swoich partnerów biznesowych, ani ulegać takiemuż wpływowi poprzez niezgodne z prawem oferowanie, wręczanie, przyjmowanie lub akceptowanie przekupstwa.

Od wszystkich Pracowników KIRCHHOFF Automotive wymagane jest przestrzeganie polityki antykorupcyjnej naszej organizacji i stosowanie się do wytycznych z zakresu antykorupcji.

Uczciwa konkurencja / Działania antymonopolowe

W KIRCHHOFF Automotive nie akceptuje się uczestnictwa w zmowach cenowych lub podejmowania jakichkolwiek działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Jednocześnie oczekuje się tego samego od naszych Partnerów Biznesowych.

W celu utrzymania etycznych relacji biznesowych, Pracownicy, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych negocjują i zawierają umowy z Klientami, Dostawcami lub Konkurentami firmy, są zobowiązani do znajomości i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa o konkurencji oraz prawa antymonopolowego.

Konflikt interesów

Działania i decyzje biznesowe podejmowane przez Pracowników muszą służyć najlepszym interesom KIRCHHOFF Automotive i nie mogą na nie wpływać osobiste korzyści, ani relacje z Dostawcami, Klientami, Konkurentami, innymi Pracownikami lub innymi osobami powiązanymi z Pracownikiem.

Własność intelektualna

Własność intelektualna obejmuje między innymi: patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, projekty konstrukcyjne, modele, próbki, informacje biznesowe takie jak ekspertyzy czy informacje powierzone przez Klientów lub Dostawców.

Wszyscy Pracownicy i Dostawcy KIRCHHOFF Automotive muszą zapewniać ochronę własności intelektualnej KIRCHHOFF Automotive przed dostępem nieuprawnionych Pracowników i osób trzecich.

Porozumienia i sankcje w handlu międzynarodowym

Rządy i organizacje międzynarodowe mogą nakładać tymczasowe restrykcje takie jak embarga lub sankcje ekonomiczne, które wpływają na określone transakcje biznesowe i odnoszą się do poszczególnych krajów lub osób. KIRCHHOFF Automotive przestrzega regulacji międzynarodowych i nie zawiera transakcji objętych restrykcjami, ani nie prowadzi interesów, których przedmiotem są podlegające restrykcjom towary bądź technologie.

Odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów

Firma KIRCHHOFF Automotive i jej Dostawcy powinni dołożyć wszelkich starań by zapewnić odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów i wydobywanie surowców, w tym minerałów z obszarów objętych konfliktem.

Należy unikać nabywania i wykorzystywania materiałów, do których pozyskania doszło w sposób nielegalny lub poprzez etycznie naganne lub nieuzasadnione działania. Odpowiedzialne pozyskiwanie i wydobywanie surowców obejmuje również uwzględnienie ochrony środowiska, w tym zarządzanie chemikaliami, a także poszanowanie praw człowieka.

Części podrobione

KIRCHHOFF Automotive wymaga, od swoich Dostawców opracowania, wdrożenia i stosowania skutecznych metod i procedur mających na celu wykrywanie i zminimalizowanie ryzyka przedostania się podrobionych części i materiałów do naszego łańcucha dostaw. W przypadku wykrycia takiego zdarzenia, od Dostawców oczekuje się wdrożenia skutecznych procedur, służących wyselekcjonowaniu danego produktu i powiadomieniu odbiorców podrobionego produktu.

Zarządzanie danymi i informacjami naszej firmy jest jasne i transparentne

Odpowiedzialność finansowa

W KIRCHHOFF Automotive kluczowe procesy biznesowe są dokumentowane we właściwy sposób, a odpowiednie informacje finansowe są zapisywane tak by rzetelnie odzwierciedlały działalność biznesową w postaci wyczerpujących sprawozdań. Pracownicy, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych zapisują bądź przedstawiają dane księgowe lub finansowe, obliczają lub przekazują wskaźniki, bądź zarządzają jakimkolwiek innym typem informacji lub wprowadzają je w obieg, muszą zagwarantować, że dane, wskaźniki i informacje są dokładne, rzetelne i prawdziwe.

Ujawnienie informacji

Pracownicy KIRCHHOFF Automotive, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych komunikują się z interesariuszami firm w sprawach informacji finansowych i niefinansowych, są zobowiązani do postępowania w sposób jawny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Poufność

Wszyscy Pracownicy firmy KIRCHHOFF Automotive, a także jej Dostawcy są zobowiązani do ochrony wszelkich poufnych informacji (dokumentów, danych cyfrowych), niezależnie od tego, czy mają ogólną wiedzę na ich temat, czy też w sposób wyraźny nadano im do nich dostęp. 

Pracownicy i Dostawcy zobowiązani są do stosowania polityki firmy, wytycznych a także umów w zakresie bezpieczeństwa informacji i poufności.

Prywatność

Niedozwolone są działania przeciwko prywatności Pracowników i ich rodzin, mirowi domowemu lub korespondencji, jak również ataki na godność i reputację Pracowników.

KIRCHHOFF Automotive bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych swoich Pracowników. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony krajów w których prowadzimy działalność, dane osobowe Pracowników są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji stosunku pracy.

Środowisko naturalne oraz różnorodność biologiczna jest ważna dla nas i przyszłych pokoleń

Odpowiedzialność za środowisko

Pracownicy KIRCHHOFF Automotive, a także Dostawcy firmy muszą przestrzegać przepisów i regulacji w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią obowiązujących w kraju, w którym działają.

Pełniąc swoje obowiązki, Pracownicy są zobowiązani uwzględniać i stosować politykę firmy oraz  wytyczne w zakresie ochrony zasobów naturalnych, zużycia energii i gospodarki odpadami, jednocześnie dbając o to, aby Dostawcy i inni Partnerzy Biznesowi przestrzegali wymagań dotyczących ochrony środowiska.

Zapewniamy Pracownikom możliwość otwartej i opartej na szacunku komunikacji

Ochrona tożsamości i zakaz działań odwetowych

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wypełnienia zobowiązań zawartych w niniejszym kodeksie, a także w celu zapobieżenia niedopuszczalnym działaniom, Pracownik zobowiązany jest skontaktować się z bezpośrednim przełożonym/kierownikiem lub – w uzasadnionych okolicznościach – koordynatorem ds. zgodności, właściwym dla jego zakładu.  

KIRCHHOFF Automotive zapewnia wszystkim Pracownikom, zgłaszającym nieprawidłowości, ochronę przed zastraszaniem, nękaniem lub innymi działaniami odwetowymi. Żadna z osób, które dokonują zgłoszenia nieprawidłowości, nie musi obawiać się utraty zatrudnienia.

 

 

J. Wolfgang Kirchhoff
Global Chief Executive Officer        

Stefan Leitzgen
Global Chief Operating Officer

 

Hagen Reck
Global Chief Financial Officer

 

Dr. Thorsten Gaitzsch
Global Chief Technology Officer

Kodeks Zachowań

Strategia podatkowa 2020

Strategia podatkowa 2021

Kodeks Zachowań – Suplement dla Dostawców

Informacje dotyczące zgłaszania nieprawidłowości dla osób i podmiotów zewnętrznych

KIRCHHOFF Automotive zapewnia Osobom lub Podmiotom Zewnętrznym możliwość informowania o zdarzeniach, które naruszają etyczne zasady ustanowione w Kodeksie Zachowań KIRCHHOFF Automotive, innych Firmowych politykach i procedurach lub są niezgodne z prawem.  

 

Sprawę można zgłosić za pośrednictwem następujących kontaktów:

 

1. Globalnego Eksperta ds. Zgodności

  • Tel.: +49 151 1727 5269 (od poniedziałku do piątku od 8:00 do16:00 CET)
  • e-mail: compliance@kirchhoff-automotive.com  
  • posługuje się językami: niemieckim i angielskim

2.     Rzecznik ds. Naruszeń Etyki Biznesu (Ombudsman)

Kontaktując się z naszym Ombudsmanem, możesz zdecydować, czy chcesz zachować pełną anonimowość w stosunku do KIRCHHOFF Automotive, czy nie.

Dr Tobias Eggers – kwalifikowany prawnik, zewnętrzny dla KIRCHHOFF Automotive     

  • tel.: +49 231 9580 6812 (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 19:00 CET)      
  • e-mail: eggers@park-wstr.de
  • posługuje się językami: niemieckim i angielskim

 

Tutaj znajdziesz więcej informacji o ochronie danych osobowych w kontekście zgłaszania nieprawidłowości.

Raport o zrównoważonym rozwoju

Zrównoważony rozwój zawsze był podstawowym elementem rodzinnej firmy Grupa KIRCHHOFF założonej w 1785 roku. Wobec tego KIRCHHOFF Automotive, który jest największym oddziałem Grupy KIRCHHOFF, będzie w przyszłości w dalszym ciągu dążyć do zrównoważonych produktów i procesów tworzenia wartości. Zostanie to udokumentowane w przyszłych wydaniach tego raportu.

 

Sustainability Report 2021

Sustainability Report 2019/2020

UN Global Compact

KIRCHHOFF Automotive jest członkiem tej inicjatywy, stworzonej przez zaangażowanych społecznie przedsiębiorców i innych interesariuszy Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych. To strategiczna inicjatywa dla przedsiębiorstw, które zobowiązują się do prowadzenia czynności biznesowych i strategii według dziesięciu uznanych zasad, obejmujących obszary praw człowieka, norm pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją.

UN Global Compact Bericht 2018-2019

UN Global Compact Bericht 2017-2018

UN Global Compact Bericht 2016-2017

UN Global Compact Bericht 2015-2016

UN Global Compact Bericht 2013-2014

UN Global Compact Bericht 2012-2013

UN Global Compact Bericht 2011-2012

Global Compact Bericht KIRCHHOFF Automotive 2010-2011

KIRCHHOFF Automotive unterstützt UN Global Compact