Magyarország: MagyarChange

Magatartási Kódex

A munkaügyet érintő törvényi rendelkezéseknek megfelelünk és tiszteletben tartjuk az emberi jogokat

Tisztességes munkakörülmények és egymás tisztelete

A diszkriminációt, zaklatást és tiszteletlen magatartást a KIRCHHOFF Automotive vállalat minden esetben elítéli. A KIRCHHOFF Automotive vállalatnál senkinek nem származhat hátránya, illetve kerülhet kirekesztett, előnyös vagy preferált helyzetbe faji vagy etnikai hovatartozása, neme, vallási meggyőződése, ideológiája, fogyatékossága, kora vagy szexuális identitása következtében.

Az emberi jogok tisztelete

A KIRCHHOFF Automotive vállalat szigorúan tiltja a gyermekmunka és a kényszermunka alkalmazását. A KIRCHHOFF Automotive vállalatnál alkalmazott dolgozóknak, illetve beszállítóknak a nemzetileg meghatározott iskolakötelezettségre vonatkozó korhatár és a kötelező érvényű minimum munkavállalási korhatár felett kell lenniük.

A KIRCHHOFF Automotive tiszteletben tartja a törvényileg meghatározott minimálbér összegét, az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elvét, illetőleg magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az adott ország munkatörvénykönyve által meghatározott rendelkezéseket a munkaidő és szabadságkiadás tekintetében.

A KIRCHHOFF Automotive tiszteletben tartja a munkavállalók egyesülési szabadságát és képviseleti jogát.

A munkavállalóktól elvárjuk, hogy tiszteletben tartsák felelősségi körükben az emberi jogokat és ezt ugyanilyen mértékben megköveteljék a vállalat beszállítóitól, illetve egyéb üzleti partnereitől.

Üzembiztonság és egészségvédelem

A vonatkozó biztonsági rendelkezéseknek való megfelelést a KIRCHHOFF Automotive magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Minden munkavállalótól elvárjuk, hogy a rá vonatkozó biztonsági rendelkezéseket ismerje, illetve azoknak megfeleljen, egyúttal biztosítsa, hogy mások is betartsák a biztonsági szabályokat.

A munkavállalóktól elvárjuk, hogy példát mutassanak azáltal, hogy maguk is betartják a biztonsági rendelkezéseket és biztosítják azt, hogy mások is eszerint cselekednek, valamint, hogy a balesetek és/vagy kockázatok lehetőségére felfigyeljenek és ennek megfelelően cselekedjenek, ezzel biztosítva, hogy az esetleges veszélyeket azonnali hatállyal ki tudjuk küszöbölni.

Integritás a tevékenységeink alapja

Korrupció-ellenes magatartás

A KIRCHHOFF Automotive a korrupció, illetve üzleti megvesztegetés semmilyen formáját nem tűri meg. Feladataik elvégzése során a KIRCHHOFF Automotive alkalmazottjaitól és beszállítóitól elvárjuk, hogy üzleti partnereinkre befolyást ne gyakoroljanak, illetve befolyás alá ne kerüljenek azáltal, hogy illegális módon megvesztegetésre irányuló tevékenységet ajánlanának fel, biztosítanának, fogadnának el, illetve egyeznének abba bele.

A KIRCHHOFF Automotive minden alkalmazottja köteles a Vállalat korrupcióellenes irányelveinek megfelelni és a korrupcióellenes útmutatások szerint cselekedni.

Tisztességes verseny / tröszt elleni védelem

A KIRCHHOFF Automotive elhatárolódik az összejátszáson alapuló árkialakítás vagy a versenyszellem megsértésének bármely más formájú alkalmazásától, illetőleg ugyanezt várja el üzleti partnereitől is.

Azon alkalmazottak számára, akik feladataik elvégzése során a vállalat vevőivel, beszállítóival vagy versenytársaival egyeztetéseket folytatnak, illetve egyezségeket kötnek, kötelező a tisztességes versenyre és tröszt elleni védelemre vonatkozó hatályos törvényi rendelkezések ismerete és az azokkal szembeni megfelelőség, ezzel biztosítva az etikus szempontból megfelelő kapcsolatok fenntartását.

Érdekkonfliktus

Az alkalmazottak üzleti tevékenységei és döntései minden esetben a KIRCHHOFF Automotive legjobb érdekeit kötelesek szolgálni és azokat személyes érdek vagy beszállítókhoz, vevőkhöz, versenytársakhoz és egyéb alkalmazottakhoz, illetve a munkavállalóval kapcsolatban levő személyekhez fűződő kapcsolatok nem befolyásolhatják.

Szellemi tulajdon

Szellemi tulajdon alatt többek között, de nem kizárólagosan az alábbiakat értjük: szabadalmak, védjegyek, szerzői jogok, tervek, modellek, minták és olyan üzleti intelligencia, mint például a Vevők vagy Beszállítók által rendelkezésre bocsátott tudás vagy információ.

Minden KIRCHHOFF Automotive alkalmazott és beszállító köteles biztosítani a KIRCHHOFF Automotive szellemi tulajdonának védelmét a jogosultsággal nem rendelkező munkavállalókkal és harmadik felekkel szemben.

Nemzetközi kereskedelmi egyezségek és szankciók

A kormányok és nemzetközi szervezetek ideiglenes korlátozásokat határozhatnak meg, ide értve az embargót vagy a gazdasági szankciókat is, melyek hatást gyakorolhatnak az egyes országokkal vagy egyénekkel történő üzleti tranzakciókra. A KIRCHHOFF Automotive tiszteletben tartja a nemzetközi szabályozásokat és nem folytat olyan üzleti tevékenységet, sem pedig áruk vagy technológiák kereskedelmét, melyek a korlátozás hatálya alá esnének.

Az alapanyagok felelősségteljes beszerzése

A KIRCHHOFF Automotive és Beszállítói kötelesek megfelelő gondossággal eljárni az alapanyagok kivonásának és beszerzésének tekintetében, ide értve a konfliktusövezetekből származó ásványkincseket is.

Az illegális módon, valamint etikusan megkérdőjelezhető vagy észszerűtlen intézkedések útján hozzáférhető alapanyagok beszerzése és felhasználása minden esetben elkerülendő. Ez vonatkozik egyúttal az alapanyagok beszerzésére és kivonására, valamint a környezetvédelemre is, ide értve a vegyianyag-kezelést és az emberi jogok tiszteletben tartását.

Hamisított alkatrészek

A KIRCHHOFF Automotive elvárja Beszállítóitól, hogy fejlesszék, alkalmazzák és fenntartsák azon hatékony módszereiket és folyamataikat, melyek a hamisított alkatrészek és alapanyagok kockázatának felismerésére és minimalizására szolgálnak a beszállító lánc során. Amennyiben fentiek alapján tudomásukra jutna ilyen jellegű eset, kötelesek megfelelő folyamatokat eszközölni a termékek elzárása érdekében, illetve kötelesek a hamisított termék átvevőit erről értesíteni.

Vállalatunk adat- és információkezelési rendszere egyértelmű és átlátható

Pénzügyi felelősségvállalás

A KIRCHHOFF Automotive vállalatnál az alapvető üzleti folyamatok dokumentációja megfelelő módon történik, a releváns pénzügyi információk oly módon kerülnek rögzítésre, hogy az az üzleti tevékenységet minden beszámoló tekintetében hűen tükrözze.

Azon munkavállalók, akik tevékenységük során könyvelési vagy pénzügyi adatokat rögzítenek, illetve bocsátanak rendelkezésre, ezekkel számításokat végeznek, pénzügyi mutatókat továbbítanak, illetve bármely más információt kezelnek, illetve dolgoznak fel, kötelesek biztosítani, hogy a fent említett adatok, jelzőszámok és információk megfelelőek, megbízhatóak és hűen tükrözik a valóságot.

Információ rendelkezésre bocsátása

A KIRCHHOFF Automotive azon alkalmazottai, akik tevékenységük során a Vállalat részvényeseivel pénzügyi, illetve nem pénzügyi kérdéseket illetően egyeztetnek, kötelesek nyíltan és a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek és szabályozásoknak megfelelően cselekedni.

Titoktartás

Minden KIRCHHOFF Automotive alkalmazott, illetve a Vállalat beszállítói is kötelesek bármely bizalmas információ (dokumentum, digitális adat) védelméről gondoskodni, attól függetlenül, hogy azok általános jelleggel ismertek vagy az azokhoz történő kifejezett hozzáférést valamely munkavállaló biztosította számukra.

A Munkavállalók és a Beszállítók kötelesek a vállalati irányelveket, útmutatásokat információbiztonsággal vagy titoktartással kapcsolatos szerződéseket megismerni, illetve azok tartalmának megfelelni.

A magánélet védelme

Az alkalmazottak magánélete, családja, otthona vagy kapcsolatai elleni bármilyen cselekedet, illetve a munkavállaló megbecsülését vagy hírnevét kockáztató jogsértés szigorúan tilos.

A KIRCHHOFF Automotive nagyon komolyan veszi alkalmazottai személyes adatainak védelmét. Az egyes országok által meghatározott adatvédelmi törvényekkel összhangban a munkavállalók személyes adatait kizárólag olyan mértékben használjuk fel, mely a munkaviszony érdekében szükséges.

A természeti értékek és a biodiverzitás fontos számunkra és a jövő generációi számára is

Környezeti felelősségvállalás

A KIRCHHOFF Automotive alkalmazottai, illetve a Vállalat beszállítói kötelesek a munkavégzés helye szerinti adott ország vonatkozó törvényi rendelkezéseinek, illetve szabályozásainak megfelelni a környezetvédelem és az energiagazdálkodás tekintetében.

Feladataik elvégzése során az alkalmazottak kötelesek a Vállalat természeti erőforrások megőrzésére, energiafogyasztásra és hulladékgazdálkodásra vonatkozó irányelveit és útmutatóit megismerni és azoknak megfelelni, valamint biztosítani, hogy beszállítóink és üzleti partnereink a környezetvédelmi követelményeknek szintén megfelelnek.

Biztosítjuk alkalmazottaink számára a nyitott és tiszteletteljes kommunikáció lehetőségét

A személyazonosság védelme és retorzió-ellenes védelem

Amennyiben kétség merülne fel a fenti kötelezettségek teljesülése tekintetében, az elfogadhatatlannak tekinthető tevékenységek előfordulásának elkerülése érdekében a munkavállaló köteles közvetlen felettesét / menedzserét, illetőleg indokolt esetben az illetékes Megfelelőségi Megbízottat értesíteni.

A KIRCHHOFF Automotive biztosítja, hogy minden munkavállaló, aki ilyen jellegű bejelentést tesz, fenyegetésekkel, zaklatással vagy más ellenszegülő magatartással szemben védelmet élvezzen. Egyetlen bejelentést tevő alkalmazottnak sem kell félnie a munkaviszonya megszűnésétől.

 

 

J. Wolfgang Kirchhoff
Global Chief Executive Officer        

Stefan Leitzgen
Global Chief Operating Officer

 

Hagen Reck
Global Chief Financial Officer

 

Dr. Thorsten Gaitzsch
Global Chief Technology Officer

Magatartási kódex

Code of Conduct for Suppliers

Információ a visszaélések bejelentéséről (whistleblowing) külső személyek és jogi személyek részére

A KIRCHHOFF Automotive a külsős, természetes személyek és jogi személyek számára is megadja a lehetőséget, hogy a KIRCHHOFF Automotive magatartási kódexében vagy más vállalati irányelveiben és folyamataiban foglalt etikai elvek, vagy a törvényi rendelkezések megsértése esetén jelentést tegyen az incidensről.  

 

Az incidenseket az alábbi elérhetőségek egyikén jelentheti:

 

1. Globális megfelelőségi szakértő

  • Telefon: +49 151 1727 5269 (hétfőtől pénteking 8-16 óráig, közép-európai idő szerint)
  • Email: compliance@kirchhoff-automotive.com  
  • használt nyelvek: német és angol

2. Ombudsman

Az Ombudsmannal történő kapcsolatfelvételkor eldöntheti, hogy teljesen névtelen marad-e a KIRCHHOFF Automotive előtt, vagy sem.

 

Ph.D. Tobias Eggers – külső képesített ügyvéd        

  • Telefon: +49 231 9580 6812 (hétfőtől pénteking 8-19 óráig, közép-európai idő szerint)
  • Email: eggers@park-wstr.de
  • használt nyelvek: német és angol

 

Itt további információt talál a bejelentések adatvédelméről.

Fenntarthatósági jelentés

A fenntarthatóság mindig is fontos alapul szolgált a családi tulajdonban lévő, 1785-ben alapított KIRCHHOFF Group cégcsoportnál. A KIRCHHOFF Automotive, mely a KIRCHHOFF cégcsoport legkiterjedtebb részét képezi, ennélfogva továbbra is a fenntartható termékek és értékhozó folyamatok felé tekint majd a jövőben. Erről a bejelentés folytatásában számolunk majd be.

 

Sustainability Report 2021

Sustainability Report 2019/2020

ENSZ Global Compact

A KIRCHHOFF Automotive tagja a közös felelősségvállalás iránt elkötelezett cégek és egyéb érintett felek legnagyobb világszintű kezdeményezésének, az ENSZ Global Compactnak. Ez egy stratégiai kezdeményezés olyan cégek számára, amelyek elkötelezik magukat a tíz általánosan elismert alapelv betartása iránt az alapvető emberi jogok, munkafeltételek, környezetvédelem és a korrupció megszüntetése terén minden üzleti tevékenységükben és stratégiájukban.

UN Global Compact Bericht 2018-2019

UN Global Compact Bericht 2017-2018

UN Global Compact Bericht 2016-2017

UN Global Compact Bericht 2015-2016

UN Global Compact Bericht 2013-2014

UN Global Compact Bericht 2012-2013

UN Global Compact Bericht 2011-2012

Global Compact Bericht KIRCHHOFF Automotive 2010-2011

KIRCHHOFF Automotive unterstützt UN Global Compact