România: RomânaChange

Codul de conduită

Respectăm Legislația Muncii și Drepturile Omului

Condiții de Muncă Echitabile și Respectul Reciproc

KIRCHHOFF Automotive nu tolerează discriminarea, hărțuirea și comportamentele lipsite de respect. Niciun angajat KIRCHHOFF Automotive nu trebuie să fie favorizat, defavorizat, exclus sau preferat din motive de rasă sau referitoare la proveniența etnică, sex, religie sau convingeri, din cauza unui handicap, a vârstei sau a identității sexuale.

Respectarea Drepturilor Omului

KIRCHHOFF Automotive interzice exploatarea copiilor și munca forțată. Muncitorii angajați de KIRCHHOFF Automotive și de către Furnizorii săi trebuie să depășească vârsta legală națională a școlarizării obligatorii și să aibă vârsta minimă legală de încadrare în muncă.

KIRCHHOFF Automotive respectă salariile minime stabilite legal, principiul "remunerării egale pentru muncă egală" și respectă legislația locală aplicabilă în materie de muncă, în ceea ce privește orele de lucru și concediile.

KIRCHHOFF Automotive respectă libertatea de asociere a angajaților și dreptul la reprezentare.

Angajații trebuie să respecte drepturile omului în ariile lor de responsabilitate și să ceară același nivel de respect din partea Furnizorilor Societății și a altor Parteneri de Afaceri.

Sănătatea și Securitatea Ocupațională

KIRCHHOFF Automotive respectă normele de protecție a muncii relevante. Tuturor Angajaților li se cere să cunoască și să respecte normele de protecția muncii aplicabile și să se asigure că și ceilalți le respectă.

Angajații trebuie să fie ei înșiși un exemplu în aplicarea strictă a normelor de protecția muncii și să se asigure că acestea sunt respectate și de către ceilalți angajați. Aceștia trebuie să minimizeze riscurile și/sau potențialele accidente și să acționeze prompt pentru a se asigura că acestea sunt gestionate în mod corespunzător.

Integritatea este Fundamentul Acțiunilor Noastre

Anti-Corupție

KIRCHHOFF Automotive nu tolerează corupția sau mita în scopuri comerciale. În cursul exercitării atribuțiilor lor, Angajații și Furnizorii KIRCHHOFF Automotive nu își vor influența Partenerii de Afaceri sau nu vor fi influențați în mod ilegal prin oferirea, acordarea, acceptarea sau luarea de mită.

Toți Angajații KIRCHHOFF Automotive sunt obligați să respecte politica Anti-Corupție a Companiei și să urmeze regulile anti-corupție.

Concurență Loială / Antitrust

KIRCHHOFF Automotive nu tolerează, și așteaptă același lucru de la Partenerii săi de Afaceri, înțelegeri referitoare la prețuri sau orice formă de denaturare neloială a concurenței.

Angajații care negociază și încheie acorduri cu Clienții, Furnizorii sau Concurenții Companiei, în cursul îndeplinirii atribuțiilor lor, sunt obligați să cunoască și să respecte cerințele legislației aplicabile în materie de concurență și antitrust.

Conflictul de Interese

Activitățile comerciale și deciziile luate de către Angajați trebuie să satisfacă interesele societății KIRCHHOFF Automotive și nu trebuie să fie influențate de interesele personale și de relațiile cu Furnizorii, Clienții, Concurenții, alți Angajați sau de către persoane înrudite cu Angajatul.

Proprietatea Intelectuală

Proprietatea intelectuală este recunoscută ca fiind, fără a se limita la: brevete, mărci înregistrate, drepturi de autor, schițe, modele, eșantioane și sisteme business intelligence, cum ar fi expertiza sau informațiile încredințate de către Clienți sau Furnizori.

Toți Angajații și Furnizorii KIRCHHOFF Automotive trebuie să se asigure că protejează proprietatea intelectuală a Companiei împotriva accesului Angajaților neautorizați și al terților.

Acorduri Comerciale Internaționale și Sancțiuni

Guvernele și organizațiile internaționale pot impune restricții temporare, precum embargouri sau sancțiuni economice, care afectează anumite tranzacții comerciale care se aplică țărilor sau persoanelor fizice. KIRCHHOFF Automotive respectă reglementările internaționale și nu face nici tranzacții, nici afaceri privind bunuri sau tehnologii afectate de restricții.

Selectarea Responsabilă a Surselor de Materii Prime  

KIRCHHOFF Automotive și Furnizorii săi vor îndeplini obligația de diligență în procesul de aprovizionare și extracție a materiilor prime, inclusiv a minereurilor provenite din zone de conflict.

Trebuie evitate achizițiile și utilizarea materiilor prime care au fost obținute ilegal sau prin măsuri reprobabile sau inadecvate din punct de vedere etic. Aceasta se aplică și aprovizionării și extracției de materii prime, din punct de vedere al respectării normelor de protecție a mediului, inclusiv gestionarea substanțelor chimice, și a drepturilor omului.

Piese Contrafăcute

KIRCHHOFF Automotive solicită Furnizorilor săi să dezvolte, să implementeze și să gestioneze metode și procese eficiente pentru a detecta și minimiza riscul introducerii pieselor și materialelor contrafăcute în lanțul nostru de aprovizionare. În cazul în care acestea sunt depistate, Furnizorii trebuie să instituie procese eficiente de punere în carantină a produsului și să notifice destinatarii produsului contrafăcut.

Procesul de Gestionare a Datelor și Informațiilor Companiei Noastre este Clar și Transparent

Răspunderea Financiară

În cadrul KIRCHHOFF Automotive, procesele de afaceri esențiale sunt documentate în mod corespunzător, iar informațiile financiare relevante sunt înregistrate pentru a reflecta cu fidelitate activitățile economice prin rapoarte complete.

Angajații care, în cursul îndeplinirii atribuțiilor lor, înregistrează sau furnizează date contabile sau financiare, calculează și transmit indicatori, sau gestionează și comunică orice alt tip de informații, trebuie să se asigure că datele, indicatorii și informațiile respective sunt exacte, fiabile și cinstite.

Divulgarea Informațiilor

Angajații KIRCHHOFF Automotive care, în cursul îndeplinirii atribuțiilor lor, comunică cu Părțile Interesate ale Societății în ceea ce privește informațiile financiare și non-financiare, sunt obligați să acționeze în mod deschis și în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.      

Confidențialitatea

Toți Angajații KIRCHHOFF Automotive, precum și Furnizorii Societății, sunt obligați să protejeze orice informații confidențiale (documente, date digitale), indiferent dacă aceștia au acces în mod constant la datele respective sau dacă Angajaților li s-a oferit accesul în mod explicit.

Angajații și Furnizorii trebuie să ia în considerare și să respecte politica, regulile și contractele Companiei privind securitatea informațiilor și confidențialitatea.

Dreptul la viață privată

Acțiunile împotriva vieții private, a familiei, a casei sau a corespondenței Angajaților și atacurile asupra integrității sau reputației unui Angajat sunt interzise.

KIRCHHOFF Automotive ia foarte în serios protecția datelor cu caracter personal ale Angajaților săi. În conformitate cu reglementările țărilor în care ne desfășurăm activitatea, datele cu caracter personal ale Angajaților sunt prelucrate numai în măsura în care este necesar pentru raporturile de muncă.

Natura și Biodiversitatea sunt Importante pentru Noi și pentru Generațiile Viitoare

Responsabilitatea față de Mediu

Angajații KIRCHHOFF Automotive, precum și Furnizorii Societății, trebuie să respecte legile și reglementările țării în care își desfășoară activitatea privind protecția mediului și gestionarea energiei.

În cursul îndeplinirii atribuțiilor lor, Angajații trebuie să ia în considerare și să respecte politicile și regulile Companiei privind conservarea resurselor naturale, consumul de energie și gestionarea deșeurilor, asigurându-se în același timp că Furnizorii și alți parteneri de afaceri respectă cerințele privind protecția mediului.

Ne Asigurăm că Angajații Au Acces la o Comunicare Deschisă și Respectuoasă

Protejarea Identității și Non-Represalii

În cazul în care există îndoieli cu privire la îndeplinirea angajamentelor de mai sus și pentru a evita activitățile inadmisibile, Angajatul trebuie să contacteze un superior direct/manager sau, în cazuri justificate, Responsabilul de Conformitate desemnat în cadrul companiei.

KIRCHHOFF Automotive garantează că toți angajații care au depus plângeri sunt protejați împotriva amenințărilor, hărțuirii sau altor măsuri nefavorabile din partea Companiei. Niciun angajat care a sesizat o neregulă nu trebuie să se teamă de încetarea contractului de muncă.

J. Wolfgang Kirchhoff
Global Chief Executive Officer        

Stefan Leitzgen
Global Chief Operating Officer

Andreas Haase
Global Chief Financial Officer

Dr. Thorsten Gaitzsch
Global Chief Technology Officer

Cod de Conduită

Responsabilități furnizori – Anexă la Codul de Conduită

Informații despre raportarea abuzurilor pentru persoane și entități din exterior

KIRCHHOFF Automotive le oferă persoanelor sau entităților externe posibilitatea de a raporta incidente care încalcă principiile etice stabilite în Codul de conduită al KIRCHHOFF Automotive, alte politici și proceduri ale companiei sau care încalcă legea.  

 

Puteți utiliza următoarele contacte pentru a raporta incidentele:

 

1. Expertul global de conformitate

2. Ombudsman

Contactând Ombudsmanul nostru puteți decide dacă doriți să rămâneți pe deplin anonim în ceea ce privește KIRCHHOFF Automotive sau nu.

Dr. Tobias Eggers – avocat extern specializat în domeniu

  • Telefon: +49 231 9580 6812 (De luni până vineri de la 8:00 la 19:00 CET)
  • E-mail: eggers@park-wstr.de
  • limbi disponibile: germană și engleză

 

Aici puteți găsi informații suplimentare despre declarația de confidențialitate pentru raportarea abuzurilor.

UN Global Compact

KIRCHHOFF Automotive este membru UN Global Compact, cea mai mare iniţiativă la nivel mondial a companiilor implicate în mediul social şi a altor părţi interesate. Aceasta este o iniţiativă strategică pentru companiile care se angajează să susţină cele zece principii universal recunoscute în domeniul drepturilor omului, al muncii, al mediului, şi împotriva corupţiei pe parcursul întregii activități.

UN Global Compact Bericht 2017-2018

UN Global Compact Bericht 2016-2017

UN Global Compact Bericht 2015-2016

UN Global Compact Bericht 2013-2014

UN Global Compact Bericht 2012-2013

UN Global Compact Bericht 2011-2012

Global Compact Bericht KIRCHHOFF Automotive 2010-2011

KIRCHHOFF Automotive unterstützt UN Global Compact