Polska: PolskiChange

Zasady zachowania zgodności

Preambuła

Pracownicy grupy KIRCHHOFF zobowiązują się działać zawsze zgodnie z obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi dyrektywami, a także zasadami etyki i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.

Zobowiązujemy się do uczciwości w kontaktach biznesowych

Uczciwość oznacza, że pracownicy naszego przedsiębiorstwa nie będą próbowali wpływać na partnerów biznesowych ani nie pozwalają wpływać na siebie w sposób niezgodny z prawem. Nie tolerujemy korupcji ani przekupstwa. Nie prowadzimy interesów, jeśli oznacza to łamanie jakichkolwiek praw lub zasad korporacyjnych. Przyjmowanie lub udzielanie korzyści musi być zawsze zgodne z przepisami prawa i zasadami wewnętrznymi. Jako korzyść uznaje się każdego rodzaju wsparcie, także, jeśli ma ono charakter pośredni.

Uczciwość konkurencji zawsze stanowi podstawę naszych działań

Naruszenie prawa antymonopolowego może spowodować ogromne szkody dla korporacji. Nie tolerujemy ustaleń i porozumień cenowych, podziału rynku oraz wszelkich innych form nieuczciwego ograniczania konkurencji.

Dbamy o uczciwe warunki pracy i zobowiązujemy się do wzajemnego traktowania się z szacunkiem

Nikt nie może być faworyzowany, dyskryminowany, pomijany ani wyróżniany z uwagi na swoją rasę, pochodzenie etniczne, płeć, religię lub światopogląd, upośledzenie, wiek, ani tożsamość seksualną. Wnosimy pozytywny wkład w polepszenie standardów biznesowych dotyczących uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności we wszystkich obszarach działania.

Oddzielamy sprawy służbowe od spraw prywatnych i unikamy konfliktów interesów

Decyzje i aktywność służbowa muszą być realizowane w najlepszym interesie przedsiębiorstwa i nie mogą wywierać na nie wpływu interesy ani relacje osobiste. Relacje z aktualnymi lub przyszłymi dostawcami, klientami, zleceniobiorcami, przedsiębiorstwami konkurencyjnymi lub innymi pracownikami nie mogą wywierać wpływu na niezależne i ugruntowane decyzje podejmowane w interesie przedsiębiorstwa.

Ochrona środowiska, bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia to zasadnicze wartości podstawowe, które wyznaje nasze przedsiębiorstwo

Zdrowie naszych pracowników to cenny zasób. Przestrzeganie odpowiednich przepisów bezpieczeństwa jest dla nas oczywiste. Efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów i wprowadzenie wszelkich niezbędnych środków ochrony środowiska, stanowi dla nas ważny wkład w zrównoważony rozwój.

Chronimy własność intelektualną naszej korporacji i szanujemy prawa ochronne stron trzecich

Informacje poufne i tajemnice handlowe są chronione przed dostępem osób trzecich. Dotyczy to także informacji powierzonych nam przez klientów lub dostawców.

Dokumentacja naszego przedsiębiorstwa jest prowadzona w należyty sposób, a nasze sprawozdania finansowe są jasne i przejrzyste

Podstawowe procesy biznesowe są odpowiednio dokumentowane, a informacje i sprawozdania finansowe odnoszące się do działań biznesowych są sporządzane w sposób kompletny i prawidłowy.

Zasady zachowania zgodności