Polska: PolskiChange

Ład korporacyjny

W erze globalizacji wyróżniającej się dynamicznym rozwojem stosunków biznesowych na skalę światową, musimy zapewnić, że systemy zarządzania naszym Przedsiębiorstwem są wystarczające, by sprostać wyzwaniom stawianym przez Zasady Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialności Społecznej (ang. CSR - Corporate Social Responsibility).

W celu spełnienia wymagań środowisk społecznych, politycznych i biznesowych, w 2015 roku jako udziałowcy spółki zdefiniowaliśmy i ogłosiliśmy wszystkim pracownikom nasze: Wizję i Wartości, które wyznaczają ramy polityki KIRCHHOFF Automotive w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu.

Teraz będziemy dążyć w kierunku dalszego rozwoju innowacyjnego systemu zarządzania, opartego na zrównoważonym rozwoju i zorientowanego na transparentność oraz dialog z interesariuszami.

Zmierzając do udoskonalenia i kontynuacji dotychczasowej polityki udziałowców w sprawach odpowiedzialności społecznej biznesu, Zarząd KIRCHHOFF Automotive ustanowił Kodeks Zachowań.

Celem Kodeksu Zachowań KIRCHHOFF Automotive jest rozwijanie odpowiedzialności środowiskowej, uczciwych i bezpiecznych warunków pracy, jak również etycznych i solidnych relacji biznesowych (ang. ESG - environmental, social, governance) w całej organizacji KIRCHHOFF Automotive.

Dla osiągnięcia tego celu, Kodeks Zachowań KA określa zobowiązania dla organizacji KIRCHHOFF Automotive, jak również zasady, których przestrzegania oczekuje się od Pracowników KIRCHHOFF Automotive i zewnętrznych Partnerów Biznesowych, w tym Dostawców.

 

od lewej do prawej: Dr Johannes Kirchhoff, J. Wolfgang Kirchhoff, Arndt G. Kirchhoff

Więcej informacji poniżej…

Wizja i Wartości

Kodeks Zachowań

Strategia podatkowa 2020

Strategia podatkowa 2021