Magyarország: MagyarChange

A jogszerű működés szabályai

Preambulum

KIRCHHOFF Vállalatcsoport munkatársai mindenkor kötelesek az érvényben levő nemzeti és nemzetközi irányelvekkel és egyezményekkel és az üzleti technika és szociális felelősség szabályaival összhangbancselekedni.

Feddhetetlenségre kötelezzük magunkat az üzleti forgalomban

A feddhetetlenség azt jelenti, hogy vállalataink munkatársai nem kísérlik meg üzleti partnerüket jogtalanul befolyásolni és mások befolyásolásának engedni. A korrupciót és megvesztegetést nem tűrjük. Olyan üzletet nem kötünk, amelyik összefüggésben áll a törvényes előírások vagy vállalati alapszabályok megsértésével. Kivételeknek és előnyök kínálatának mindig összhangban kell állnia a törvényekkel és saját belső szabályainkkal. Előnynek számít minden juttatás, még akkor is, ha az nem közvetlenül történik.

Cselekedeteink alapja mindig a korrektség és verseny

A kartelljoggal szembeni vétségek a vállalatnak jelentős károkat okozhatnak. Az áregyességeket, ármegállapodásokat, piacok felosztását vagy tisztátalan versenykorlátozásokat nem tűrjük meg.

Gondoskodunk a korrekt munkakörülményekről és kötelezzük magunkat az egymással való korrekt kapcsolattartásra

Senkinek nem szabad hátrányt szenvednie, kirekesztődnie, vagy előnyöket élveznie, azért mert más rasszhoz tartozik, vagy más etnikai eredetű, eltérő a neme, vallása, vagy hátrányt szenvedjen világnézete, testi fogyatékossága, életkora vagy szexuális identitása következtében. Tevékenyen járulunk hozzá az integritás, átláthatóság és felelősségvállalás terén az üzleti normák javításához.

A vállalati és magánérdekeket elválasztjuk egymástól és kerüljük az érdekellentéteket

Az üzleti döntéseket és üzleti tevékenységeket a Társaság legjobb érdekében irányítjuk, és
nem hagyjuk, hogy azokat személyes érdekek és kapcsolatok befolyásolják. Az aktuális vagy jövőbeni szállítókkal, ügyfelekkel, munkavállalókkal, versenytársakkal, hatóságokkal
vagy más alkalmazottal fennálló kapcsolat nem befolyásolja a Társaság döntéseit és érdekeit.

A környezetvédelem, munkabiztonság és egészségvédelem fontos alapérték, melynek Vállalatunk elkötelezetten tesz eleget

Munkatársaink egészsége nagy érték. A rá vonatkozó biztonsági előírások megtartása számunkra magától értetődik. Minden erőforrás hatékony használata és a környezetvédelem érdekében minden szükséges intézkedés megtétele számunkra fontos hozzájárulás a tartós fejlődéshez.

Védjük Vállalatunk szellemi tulajdonát és figyelembe vesszük a harmadik személy oltalmi jogait

A bizalmas információkat és üzleti titkokat harmadik személy elől megvédjük. Ez azokra az információkrais vonatkozik, amelyeket ügyfeleink és beszállítóink bizalmasan velünk közölnek.

Vállalatunk iratkezelése szabályos és pénzügyi jelentéseink világosak és áttekinthetőek

A jelentős üzleti folyamatokat azokhoz megfelelő módon dokumentáljuk és teljességgel, és korrektül regisztráljuk az üzletileg fontos, számlázás tekintetében jelentős információkat.

Együttműködési szabályok